Gwarancja depozytów i rodzaje banków.

Lokaty

Na jakich zasadach działa gwarancja depozytów.

W Polsce lokaty objęte są gwarancjami depozytów. Taką rolę pełni Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W przypadku, kiedy zostają spełnione warunki gwarancji, BFG wypłaca gwarantowane środki do wysokości jaka została określona w ustawie. Obecnie jest to kwota do 100 tysięcy euro. W przypadku banków spełnieniem warunków gwarancji jest między innymi zawieszenie działalności banku. Takiego zawieszenia może dokonać komisja Nadzoru Finansowego. W takim przypadku ustanawia się tak zwany zarząd komisaryczny. Komisja składa wniosek o ogłoszenie upadłości banku. Może być również to wniosek o ogłoszenie upadłości wydany przez BFG w sytuacji, kiedy bank jest zmuszony do restrukturyzacji. W przypadku spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej spełnieniem warunków gwarancji jest zawieszenie działalności kasy przez KNF. Komisja ta ustanawia zarządcę komisarycznego i składa specjalny wniosek o ogłoszenie upadłości danej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Wniosek może również złożyć BFG, kiedy uzna, że kasa musi zostać poddana przymusowej restrukturyzacji. W przypadku banków zagranicznych spełnienie warunku gwarancji uznaje sąd poprzez orzeczenie o wszczęciu postępowania zagranicznego odnośnie upadłości banku i jego majątku jaki znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Rodzaje banków.

W systemie bankowym istnieją cztery podstawowe rodzaje banków. Na czele stoi bank centralny jaki pełni funkcję banku banków. Obok niego działają banki operacyjne, banki uniwersalne i banki wyspecjalizowane. Jest to podstawowy podział banków jakie działają w Polsce. Można podzielić je jeszcze ze względu na system ich tworzenia. Bierze się w tym podziale pod uwagę również prawną formę działalności banku. Tutaj wyróżnia się dwa systemy bankowe. Pierwszym jest system normatywny, który obejmuje banki państwowe. Obecnie mamy tylko jeden bank państwowy w Polsce i jest nim bank Gospodarstwa Krajowego. Drugi system to system pozanormatywny, w którym można wyróżnić banki spółdzielcze- spółdzielnie oraz banki założone w formie spółki akcyjnej. W świetle prawa bankiem nie jest spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, nazywana SKOK. Bardzo często wiele osób je myli i uważa za banki, ze względu na bardzo podobny do banków zakres świadczenia usług finansowych i sam charakter ich działalności. Na liście największych banków na świecie pod względem wielkości posiadanych aktywów miejsce lidera zajmuje Industrial and Commercial Bank of China. Posiada on ponad 3 miliardy aktywów. Drugie miejsce zajmuje China Construction Bank, a trzecie Agricultural Bank of China. Jak widać największymi bankami świata są banki chińskie. Według kapitalizacji rynkowej największy jest Bank JP Morgan Chase. W Polsce największym bankiem pod względem aktywów jest PKO Bank Polski. Miejsce drugie zajmuje Bank Pekao, trzecie Bank Zachodni WBK, czwarte miejsce przypadło mBankowi, zaś miejsce piąte zajął ING Bank Śląski.

Zobacz także:  Jak najlepiej ulokować 20 000 złotych.