Gwarancja depozytów i rodzaje banków.

Lokaty

Na jakich zasadach działa gwarancja depozytów.

W Polsce lokaty objęte są gwarancjami depozytów. Taką rolę pełni Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W przypadku, kiedy zostają spełnione warunki gwarancji, BFG wypłaca gwarantowane środki do wysokości jaka została określona w ustawie. Obecnie jest to kwota do 100 tysięcy euro. W przypadku banków spełnieniem warunków gwarancji jest między innymi zawieszenie działalności banku. Takiego zawieszenia może dokonać komisja Nadzoru Finansowego. W takim przypadku ustanawia się tak zwany zarząd komisaryczny. Komisja składa wniosek o ogłoszenie upadłości banku. Może być również to wniosek o ogłoszenie upadłości wydany przez BFG w sytuacji, kiedy bank jest zmuszony do restrukturyzacji. W przypadku spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej spełnieniem warunków gwarancji jest zawieszenie działalności kasy przez KNF. Komisja ta ustanawia zarządcę komisarycznego i składa specjalny wniosek o ogłoszenie upadłości danej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Wniosek może również złożyć BFG, kiedy uzna, że kasa musi zostać poddana przymusowej restrukturyzacji. W przypadku banków zagranicznych spełnienie warunku gwarancji uznaje sąd poprzez orzeczenie o wszczęciu postępowania zagranicznego odnośnie upadłości banku i jego majątku jaki znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Rodzaje banków.

W systemie bankowym istnieją cztery podstawowe rodzaje banków. Na czele stoi bank centralny jaki pełni funkcję banku banków. Obok niego działają banki operacyjne, banki uniwersalne i banki wyspecjalizowane. Jest to podstawowy podział banków jakie działają w Polsce. Można podzielić je jeszcze ze względu na system ich tworzenia. Bierze się w tym podziale pod uwagę również prawną formę działalności banku. Tutaj wyróżnia się dwa systemy bankowe. Pierwszym jest system normatywny, który obejmuje banki państwowe. Obecnie mamy tylko jeden bank państwowy w Polsce i jest nim bank Gospodarstwa Krajowego. Drugi system to system pozanormatywny, w którym można wyróżnić banki spółdzielcze- spółdzielnie oraz banki założone w formie spółki akcyjnej. W świetle prawa bankiem nie jest spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, nazywana SKOK. Bardzo często wiele osób je myli i uważa za banki, ze względu na bardzo podobny do banków zakres świadczenia usług finansowych i sam charakter ich działalności. Na liście największych banków na świecie pod względem wielkości posiadanych aktywów miejsce lidera zajmuje Industrial and Commercial Bank of China. Posiada on ponad 3 miliardy aktywów. Drugie miejsce zajmuje China Construction Bank, a trzecie Agricultural Bank of China. Jak widać największymi bankami świata są banki chińskie. Według kapitalizacji rynkowej największy jest Bank JP Morgan Chase. W Polsce największym bankiem pod względem aktywów jest PKO Bank Polski. Miejsce drugie zajmuje Bank Pekao, trzecie Bank Zachodni WBK, czwarte miejsce przypadło mBankowi, zaś miejsce piąte zajął ING Bank Śląski.